Photography: Jeff Yiu

Model: Liu Yang @ Longteng, CN

Styling: Michel Alarcon